Regulamin sklepu internetowego www.wroclawskineptun.pl 

INFORMACJE OGÓLNE 

 • Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży poprzez sklep internetowy  (dalej jako „Sklep Internetowy”).
 • Sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę zarejestrowaną pod firmą WYDAWNICTWO WROCŁAWSKI NEPTUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka nr 59C/23, 54-203 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001039568, posiadającą numer NIP: 8943212501, REGON: 525460152, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe:

 • Adres: ul. Legnicka nr 59C/23, 54-203 Wrocław
 • Adres poczty elektronicznej: kontakt@wroclawskineptun.pl
 • Numer telefonu: +48 601 346 026
 • Definicje
 • Czas Realizacji zamówienia – termin, w którym Administrator skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, powierzy oraz dostarczy Produkt do miejsca wskazanego przez Klienta; 
 • Dni robocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dostawa – dostarczenie Klientowi przez Administratora Produktu.
 • Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Administrator; 
 • Klient – Użytkownik, który zawarł Umowę;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 • Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz polityki cookies.
 • Produkt – produkt wystawiony na sprzedaż w Sklepie Internetowym przez Administratora;
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Treści – jakiekolwiek informacje oraz treści publikowane na stronie Sklepu Internetowego przez Użytkownika, bez względu na ich rodzaj oraz formę;
 • Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Administratorem;
 • Użytkownik – korzystający ze Sklepu Internetowego.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 • Niezbędnymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie, umożliwiającymi korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika są:
 • Posiadanie minimalnie wymaganego sprzętu technicznego: (1) urządzenia oraz oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron www, (2) dostępu do Internetu, (3) poprawnie zainstalowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej, (4) poprawnie skonfigurowanego konta mailowego, (5) konta bankowego lub karty debetowej/kredytowej; 
 • Akceptacja warunków Regulaminu wraz z załącznikami oraz Polityki Prywatności; 
 • Poprawne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, poprzez podanie prawdziwych i aktualnych danych: (1) imienia i nazwiska, (2) firma (opcjonalnie), (3) adres, (4) adres e-mail, (5) numer telefonu, (6) uwagi do zamówienia (opcjonalnie), (7) numer NIP (opcjonalnie).
 • Administrator nie ponosi kosztów spełnienia przez Użytkownika wymogów przewidzianych w punkcie II powyżej, a w szczególności kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem i innych. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za zakłócenia, a w tym m.in. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, które to zakłócenia są wynikiem działania siły wyższej, zabronionym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z urządzeniami oraz infrastrukturą Użytkownika. 
 • Administrator zastrzega sobie prawo udostępniania innym podmiotom danych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
 • Użytkownikom zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste oraz interesy Administratora i osób trzecich. 
 • Użytkownik zobowiązany jest do stosowania właściwych i niezbędnych środków technicznych minimalizujących zagrożenia związane z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

SPOSÓB DOKONYWANIA ZAKUPU

 • Użytkownik może złożyć zamówienie na Produkt, po uprzedniej bezpłatnej rejestracji w Sklepie Internetowym, lub bez dokonywania rejestracji. Rejestracja Użytkownika powoduje stworzenie dla niego konta Użytkownika, które umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego po uprzednim zalogowaniu się do niego. 
 • Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza w Sklepie Internetowym. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Użytkownik otrzymuje powiadomienie na wskazany adres e-mail o założeniu konta. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik w każdej chwili może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na stworzeniu i utrzymywaniu konta Użytkownika poprzez skierowanie takiego żądania na adres e-mail Administratora lub pisemnie na adres Administratora. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na stworzeniu i utrzymywaniu konta Użytkownika, poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego lub narusza dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, prawa i interesy zarówno Sklepu Internetowego jak i osób trzecich. Wypowiedzenie w/w umowy skutkuje usunięciem konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia odbioru przez drugą stronę tego wypowiedzenia. 
 • Ceny Produktów wskazane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów mogą ulec zmianie, jednak zmiana cen nie ma wpływu na już złożone zamówienia. Administrator zapewnia możliwość zapłaty ceny za Produkt za pośrednictwem następujących serwisów płatności: Przelewy24.
 • Aby złożyć zamówienie należy: (1) skompletować je, poprzez dodanie Produktów do koszyka; (2) przejść do koszyka; (3) przejść do kasy, (4) uzupełnić wymagane dane i wybrać metodę dostawy oraz płatności; (5) zaznaczyć wymagane check-box’y i kliknąć „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest tożsame ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
 • Warunkiem realizacji zamówienia przez Administratora jest jego opłacenie przez Klienta.
 • Informacje w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. Administrator może odmówić zawarcia Umowy w uzasadnionych przypadkach.
 • W wyjątkowych sytuacjach, np. przy jednoczesnym zakupie dużej ilości Produktów lub złożenia dużej ilości zamówień na Produkty w tym samym czasie, może okazać się, że Produkt będzie niedostępny. Administrator niezwłocznie poinformuje Klienta o takiej sytuacji i braku możliwości zrealizowania zamówienia. 
 • Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Dostawa realizowana jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej, w dniach roboczych.  

NIEODPŁATNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ADMINISTRATORA

 • Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następującą usługę: konto klienta (dalej łącznie jako „Usługa”).
 • Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. 
 • Usługa Prowadzenia konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie. Polega ona na stworzeniu i utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika, umożliwiającego odtworzenie danych wskazanych przez rejestracji, zmianę tych danych, przeglądanie zamówień […]. Użytkownik w każdej chwili może wypowiedzieć Usługę poprzez skierowanie takiego żądania na adres e-mail Administratora lub pisemnie na adres Administratora. Administrator może wypowiedzieć Usługę, poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego lub narusza dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, prawa i interesy zarówno Sklepu Internetowego jak i osób trzecich. Wypowiedzenie w/w umowy skutkuje usunięciem konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia odbioru przez drugą stronę tego wypowiedzenia.
 • Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za ewentualny brak dostępności Usługi, jak również za przerwy i zakłócenia w dostępie do nich, w szczególności jeżeli spowodowane są koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji infrastruktury Administratora lub Użytkownika oraz z przyczyn niezależnych od Administratora. 
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania prze z Użytkowników z Usługi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe działaniem lub zaniechaniem Użytkowników, w szczególności gdy działanie to lub zaniechanie jest niezgodne z postanowieniami Regulaminu, prawem lub związane jest z podaniem nieprawdziwych lub nie pełnych informacji. 
 • Nieuprawnione rozpowszechnianie treści w ramach korzystania z Usługi przez Użytkownika jest zabronione.

reklamacje

 • Reklamacje można złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@wroclawskineptun.pl lub w formie pisemnej, wysłanej na adres siedziby Administrator. 
 • Administrator rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, firmę oraz numer NIP i KRS (gdy zakup dokonywany był w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), podanie informacji w jakim zakresie wnoszona jest reklamacja oraz opis zdarzenia powodującego konieczność jej złożenia, a w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Powyższe stanowią zalecenia Administratora i brak w/w informacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji. 
 • W przypadku nieuzyskania wszystkich niezbędnych danych do rozpoznania reklamacji, Administrator zwróci się do Klienta o uzupełnienia niezbędnych informacji, a Klient zobowiązany jest udzielić wszystkich niezbędnych informacji. 
 • Administrator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. Jeżeli w w/w terminie nie jest możliwe rozpoznanie reklamacji, Administrator w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji poinformuje Klienta o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.
 • Konsument może żądać naprawy lub wymiany Produktu jeżeli nie jest on zgodny z Umową.
 • Administrator może dokonać wymiany gdy Konsument żąda naprawy, lub Administrator może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Administratora. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Admiratora, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 
 • Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w przypadkach przewidzianych w art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
 • Koszty odbioru, naprawy lub wymiany Produktu (m.in. opłaty pocztowej, przewóz) ponosi Administrator. 
 • W przypadku konieczności zwrotu ceny przez Administratora z uwagi na jego odstąpienie od Umowy przez Konsumenta, Administrator zwróci cenę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Konsumenta lub odebrania oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument do dokonania płatności za Produkt. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPRATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 • Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Użytkownika, który jest Konsumentem, można znaleźć pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 • Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na odległość, może w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 • Powyższe ma również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. 
 • W przypadku odstąpienia, Administrator zwraca koszty doręczenia Produktu, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie Internetowym. 
 • Konsument oraz podmiot, o którym mowa w pkt II powyżej ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Administratora. 

ochrona danych osobowych

 • Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

postanowienia końcowe

 • Administrator  uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
  • Zaistnienia siły wyższej;
  • Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub innych przepisów prawa;
  • Zmiany oferty Sklepu internetowego oraz sposobów zawierania Umów, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty;
  • Obowiązku dostosowania Regulaminu do zaleceń władz publicznych; 
  • Zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub rezygnacji ze świadczenia tych usług, zmiany obecnie funkcjonujących usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do w/w zmian;
  • Konieczności usunięcia niejasności, błędów w Regulaminie, jak również zmiany danych teleadresowych, numerów identyfikacyjnych, lub linków;
  • Poprawy jakości obsługi Użytkowników.
 • Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu w Sklepie Internetowej. Administrator poinformuje o zmianie Regulaminu Użytkowników posiadających założone i aktywne konta Użytkowników, poprzez przesłanie nowej treści Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu, przy czym zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora, co będzie skutkował rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 • Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.wroclawskineptun.pl
 • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023. 

Załącznik: wzór odstąpienia od umowy.